Algemene Voorwaarden

Rietmeesters

1. Begrippen

1.1 Rietmeesters is een maatschap van natuurlijke en rechtspersonen die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip Rietmeesters tevens begrepen alle bij deze maatschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “diensten” de volgende betekenis: alle door Rietmeesters aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Rietmeesters ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht.

 

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rietmeesters diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen Rietmeesters, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van Rietmeesters, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Rietmeesters hebben verlaten. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de rechtspersonen die deel uitmaken van de maatschap.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt en.

 

3. Uitvoering diensten

3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van diensten beschouwt Rietmeesters als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.2 Indien Rietmeesters dit nuttig of noodzakelijk acht, is Rietmeesters steeds bevoegd zich bij het verrichten van de diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

 

4. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Rietmeesters, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Rietmeesters afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Rietmeesters in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Rietmeesters of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Rietmeesters aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Rietmeesters afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Rietmeesters in verband met die verzekering draagt.

4.3. Indien en voorzover om welke reden ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet begrepen.

4.4 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Rietmeesters worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. Rietmeesters gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat Rietmeesters in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd is om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt en te aanvaarden. Onder beperking van aansprakelijkheid wordt ook uitsluiting van aansprakelijkheid begrepen.

4.5. De cliënt van Rietmeesters vrijwaart Rietmeesters tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet van Rietmeesters.

4.6 Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat Rietmeesters een buiten de Europese Unie gevestigde persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Rietmeesters niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

 

5. Honorering, kosten en betaling

5.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van diensten verleend door Rietmeesters op basis van door Rietmeesters vast te stellen uurtarieven, die door Rietmeesters van tijd tot tijd voor ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten worden bepaald.

5.2. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.

5.3. Naast de vergoeding van tijd die door advocaten ten behoeve van de cliënt is besteed, zal Rietmeesters aan de cliënt een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten, zoals kopieerkosten, kosten voor telecommunicatie en porti. Het percentage van deze opslag wordt berekend over het bedrag van het honorarium.

5.4 Naast het honorarium en de opslag voor kantoorkosten zal Rietmeesters verschotten en andere directe kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffiekosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken. Voorts zal Rietmeesters aan de cliënt BTW, indien en voor zover verschuldigd, in rekening brengen.

5.5 Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Rietmeesters de cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

5.6 De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel eens per maand worden opgemaakt. Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid dat aan de cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties worden verstuurd voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten, alsmede de mogelijkheid dat de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.

5.7 Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

5.8 Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.

5.9 Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is Rietmeesters gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

5.10 Ingeval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Rietmeesters ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

5.11 Ingeval Rietmeesters om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt , naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op de rechtsverhouding tussen Rietmeesters en haar cliënt en is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Ten behoeve van Rietmeesters wordt bedongen dat de rechterbank Midden Nederland, locatie Utrecht bevoegd zal zijn van enig geschil dat tussen Rietmeesters en een cliënt mocht ontstaan kennis te nemen.

 

7. Geschillencommissie Advocatuur

7.1 Rietmeesters is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten over de uitvoering van diensten, waaronder klachten van financiële aard, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie advocatuur.

April 2015